DLA JEDNYCH SPORT WYCZYNOWY

Dla innych rekreacja

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowe, stare władze OKSW itp.

Email Drukuj PDF

Walne sprawozdawczo-wyborcze OKSW za nami. Po podsumowaniu sezonu 2018 oraz tych 3 poprzednich lat wyłonił się aktualny obraz pozytywnego stanu organizacyjno-merytorycznego oraz finansowego klubu. Pod każdym względem wygląda to dobrze jak oceniła Komisja Rewizyjna stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zaczynając od szkolenia zawodników a kończąć na turystyce, wszystkie 4 klubowe sekcje są aktywne. Są sukcesy wielkie i średnie w zależności od kat. wiekowej i rodzaju sukcesu. Niezmiennie priorytetem OKSW pozostaje szkolenie dzieci i młodzieży. To właśnie tu są najważniejsze i znaczące dla klubu i Miasta sukcesy sportowe. Takie jest ogólne podsumowanie po złożonych sprawozdaniach Prezesa klubu Andrzeja Kamińskiego oraz kierowników sekcji - weteranów kajakarstwa Andrzeja Adamiuka oraz smoczych łodzi Irka Olejnika. W wyborach do nowego Zarządu zgłoszono 7 kandydatów i z nich został wyłoniony nastepujący skład władz na następną kadencję : Andrzej Kamiński, Bożena Szajdek, Anna wiśniewska, Andrzej Szuchnik i Paweł Traczewski. Komisja Rewizyjna klubu to Wacław Sklinsmont, Jerzy Gąska oraz Henryk Wilczek. Wybory do rad sekcji np. Weteranów Kajakarstwa to Andrzej Adamiuk, Bogdan Gulak i Adam Kokoryn. Do rady sekcji Smoczych Łodzi to: Irek Olejnik, Zygmunt Czarnecki i Henryk Olesiński. Walne zaakceptowało również planowane przez władze klubu najbliższe zmiany w strukturach klubu w kierunku prowadzenia działalności Pozytku Publicznego, czego wymogiem była zmiana statutu klubu i jego akceptacji przez Walne. Tu również decyzja Walnego była pomyślna. Prosimy nowe władze OKSW o solidne trzymanie steru klubowego w najbliższych latach oraz niezmienne dbanie o solidny poziom sportowy jego zawodników. Poniżej aktualny STATUT na njbliższą kadencję władz OKSW.

Powyżejj w duchu sportowej 947f5a6b-9847-4279-b6f6-c721fb93ab4fatmosfery Walnego, wzór medalu jakie będą do zdobycia na basenowych M. Polski smoczych łodzi w najbliższych zawodach w Szczecinie 9 marca. Padła deklaracja na Walnym że wystartują tam dwie olsztyńskie smocze załogi. W Kat. OPEN SPORT oraz OPEN 50+. Trzymamy kciuki za ich sukcesy.

S T A T U T Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych ( z dnia 16.02.2019)


Spis treści :

ROZDZIAŁ I  Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Cele i środki działania.

ROZDZIAŁ III Struktura klubu

ROZDZIAŁ IV Członkowie. Prawa i obowiązki.

ROZDZIAŁ V Władze Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych

ROZDZIAŁ VI  Majątek

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I . Postanowienia ogólne

§ 1

 

l. Olsztyński Klub Sportów Wodnych jest stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, zwanym dalej OKSW.

2. OKSW został utworzony na czas nieokreślony.

 

3. OKSW działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z 25 czerwca 2010 r.  o sporcie, ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach i innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 

4. OKSW działa w obszarze działalności pożytku publicznego, w szczególności w obszarach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt  14, 15, 17 i 19 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

5. Klub prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.

Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub/i odpłatnej pożytku publicznego określa Uchwała Zarządu.

 

6. Dochód z działalności odpłatnej w całości przeznaczony jest na realizację zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków klubu.

§ 2

 

Terenem działania OKSW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jest miasto Olsztyn.

§ 3

 

1. OKSW może być członkiem innych organizacji i związków sportowych działających na rzecz kultury fizycznej oraz organizacji społecznych  
o podobnym profilu działania.

 

2. OKSW ma prawo ubiegać się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych, o ile nie narusza to przepisów prawa polskiego.

 

3. OKSW ma prawo powoływać spółdzielnie socjalne  oraz podejmować inne formy działalności wspierające realizacje celów statutowych.

 

§ 4

1. OKSW może posiadać własne logo i inne odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z właściwymi przepisami.

 

 

§ 5

 

1. OKSW prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności i opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków, a do realizacji swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

 

2. OKSW nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać  majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ II . Cele i środki działania OKSW

 

§ 6

 

1. Celem OKSW jest :

a) propagowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży
w kajakarstwie;

b) promowanie kultury fizycznej i turystyki jako podstawy zdrowego stylu życia.

2. Powyższe cele klub realizuje poprzez:

a) Zrzeszenie osób wykazujących uzdolnienia sportowe, pragnących brać udział w zorganizowanym szkoleniu, a także osób pragnących zająć się pracą organizacyjną i wychowawczą.

b) Realizację programów szkoleniowych.

c) Powoływanie sekcji.

d) Organizowanie szkoleń sportowych i zawodów w różnych kategoriach wiekowych w tym dla osób niepełnosprawnych i dla kategorii Masters.

e) Organizację zawodów sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje.

f) Uczestnictwo w państwowym systemie zawodów i rozgrywek.

g) Uczestnictwo członków OKSW w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

h) Rozwijanie i udoskonalanie bazy sportowej.

i) Kształtowanie i przestrzeganie zasad etyki sportowej wśród członków
i zawodników.

j) Organizowanie kursów szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry instruktorsko trenerskiej i sędziowskiej oraz udział w takich formach zajęć organizowanych przez inne organizacje sportowe.

k) Organizowanie obozów, obozów sportowych, imprez sportowo - integracyjnych,  wyjazdów na imprezy sportowe i rekreacyjne mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia, krajoznawstwa i turystyki.

l) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

k) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w sferze kultury fizycznej w zakresie realizacji celów statutowych.

m) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz innymi podmiotami w sferze kultury fizycznej w zakresie realizacji celów statutowych.

n) Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowego stylu życia.

 

ROZDZIAŁ III .  Struktury OKSW

 

§ 7

 

1. OKSW jest klubem sportowym z następującymi sekcjami:

a) sekcja szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie;

b) sekcja smoczych łodzi;

c) sekcja weteranów kajakarstwa;

d) sekcja turystyki.

 

2. Członkowie sekcji wymienionych w ust. 1 lit. b-d są przyjmowani jako członkowie wspierający.

 

3. Wymienione w ust. 1 lit. a – d sekcje spośród swoich członków wybierają trzy osobową Radę Sekcji, w tym Kierownika sekcji z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków .

 

4. Władze sekcji a-d ściśle współpracują z Zarządem OKSW.

 

5. Każda z sekcji uchwałą Zarządu może prowadzić własną politykę finansową oraz posiadać swoje subkonto. Za całość polityki finansowej OKSW odpowiada Zarząd.

 

ROZDZIAŁ IV . Członkowie - ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

1. Członkowie OKSW dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających

d) małoletnich

 

2.Członkiem zwyczajnym są członkowie założyciele z aktualną deklaracją członkowską stowarzyszenia. Ponadto członkiem zwyczajnym OKSW może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i jest zainteresowana realizacją celów statutowych klubu. Złożyła dobrowolnie pisemną deklarację członkowską i została przyjęta w poczet członków zwyczajnych klubu przez Zarząd OKSW stosowną uchwałą.  

 

3. Godność członka honorowego OKSW na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków, osobom pełnoletnim szczególnie zasłużonym dla OKSW.

 

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, popierające cele statutowe OKSW przyczyniające się w sposób materialny lub inny w szkoleniu dzieci i młodzieży oraz rozwoju OKSW. Członkostwo nabywa się stosowną uchwałą Zarządu.

 

5. Członkiem małoletnim OKSW może być osoba poniżej 16 roku życia, która za zgodą przedstawicieli ustawowych złożyła dobrowolnie pisemną deklarację oraz została przez Zarząd  przyjęta w poczet członków OKSW stosowną uchwałą.

 

6. Potwierdzeniem członkostwa w OKSW jest uchwała Zarządu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej. Składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd muszą być opłacane regularnie do końca każdego kwartału danego roku kalendarzowego.

 

7. Odmowa Zarządu OKSW zgody na uzyskanie statusu członka zwyczajnego może nastąpić z uzasadnionych i ważnych powodów zagrażających niezależności i działalności klubu.  

 

 

§ 9

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo :

a) wybierać i być wybieranymi do władz OKSW oraz posiadają głos stanowiący pod warunkiem posiadania uregulowanych składek członkowskich na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz,

c) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności OKSW,

d) korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem.

e) pozyskiwać na bieżąco informacje o działalności OKSW

 

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz dożywotnio są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

 

3. Członkowie wspierający mają prawo:

a) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach organizacyjnych klubu,

b) korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem.

c) ponadto członek wspierający będący osobą fizyczną może po 2 latach członkostwa i aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych OKSW wystąpić z wnioskiem do Zarządu klubu o przyznanie mu tytułu członkostwa zwyczajnego. Decyzja Zarządu powinna nastąpić w czasie nie dłuższym niż trzy tygodnie.

 

4. Członkowie małoletni mają prawo:

a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz bez prawa głosu.

b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz za pośrednictwem opiekunów prawnych.

c) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności OKSW,

d) korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 10

 

1. Członkowie zobowiązani są do:

a) przestrzegania niniejszego statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz OKSW,

b) uczestniczenia w sportowej bądź organizacyjnej działalności klubu na rzecz jego rozwoju,

c) dbania o wysoki poziom szkolenia dzieci i młodzieży,

d) dbania o dobry wizerunek klubu jak również o swój własny a w szczególności o zdrowy styl życia i kultury osobistej,

e) reprezentowania OKSW zgodnie z nazwą i logiem stowarzyszenia.

f) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wypełniania przez członka wspierającego zobowiązań na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży OKSW uzgodnionej z Zarządem.

 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd OKSW może zwolnić czynnych zawodników od obowiązku opłacania składek członkowskich w części lub całości.

 

§ 11

 

1. Członkostwo ustaje w razie:

a) dobrowolnego, zgłoszonego do Zarządu na piśmie wystąpienia członka ze struktur OKSW,

b) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej 6 m-cy.

c) wykluczenia z OKSW na podstawie Uchwały Zarządu OKSW zgodnie z § 15 statutu.

d) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

2. W przypadku zmiany barw klubowych przez zawodnika (stosuje się odpowiednie przepisy Polskiego Związku Kajakowego.

 

§ 12

 

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę na rzecz sportu i OKSW oraz wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie OKSW mogą być wyróżnieni:

a) pochwałą,

b) dyplomem, medalem,

c) nagrodą rzeczową lub pieniężną,

d) wnioskowaniem o nagrody do władz sportowych, samorządowych, państwowych i innych,

e) nadaniem godności członka honorowego,

2. Szczegółowe zasady udzielania wyróżnień, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 13

 

1. Za nie stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów oraz za inne wykroczenia organizacyjne a w szczególności zawinionego działania na szkodę OKSW, członkowie mogą być ukarani:

a) upomnieniem,

b) naganą,

c) zawieszeniem uchwałą Zarządu w prawach członka,

d) pozbawieniem uchwałą Zarządu członkostwa OKSW.

 

2. Od decyzji Zarządu OKSW przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej przez Zarząd stosownej decyzji.

 

ROZDZIAŁ V

 

Władze Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych

 

§ 14

 

1. Władzami Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych są:

a) Walne Zebranie Członków ,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Rada Członków Sekcji.

 

2. Kadencja władz OKSW trwa 4 lata, a ich wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym.

 

§ 15

 

1. Decyzje władz OKSW zapadają zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy statutowego składu tych władz o ile statut nie stanowi inaczej.

 

2. Uchwały władz OKSW zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek większości zebranych, z wyjątkiem wyboru władz OKSW które wybierane są wyłącznie w głosowaniu tajnym.

 

§ 16

 

1. Walne Zebranie Członków (WZC) jest najwyższą władzą OKSW.

2. Walne Zebranie Członków może być:

a) zwyczajne sprawozdawcze,

b) zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze,

c) nadzwyczajne.

 

§ 17

 

1. W Walnym zebraniu członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni, honorowi, oraz kierownicy sekcji.

 

2. Dopuszcza się udział w walnym zebraniu członków z głosem doradczym zaproszonych przez Zarząd gości.

 

3. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad każdego z WZC –uprawnieni członkowie OKSW otrzymują na 14 dni przed terminem WZC.

 

4. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50 % + 1 członków w I terminie, zaś w II terminie po upływie 30 min, bez względu na ilość obecnych członków.

 

5. Stan aktualnego członkostwa stowarzyszenia na dzień zawiadomienia o terminie zwołania WZC sprawdza Komisja Rewizyjna.

 

6. WZC otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przeprowadza wybór Prezydium WZC.

 

7. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Walnego, Protokolanta oraz wybiera Komisję Skrutacyjną. Z przebiegu obrad sporządza się protokół.

 

§ 18

 

1. WZC: Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

 

2. WZC: Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz w roku i nie później niż do końca marca kolejnego roku.

 

3. Ponadto, Zarząd z własnej inicjatywy na podstawie uchwały podjętej większością głosów w obecności 2/3 swoich członków , a także na zgłoszoną w formie wniosku uchwałę Komisji Rewizyjnej lub na podstawie wniosku pisemnego co najmniej 1\2 członków zwyczajnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 21 dni od daty złożenia właściwego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

6. Jeżeli Zarząd nie zwołuje WZC w odpowiednim terminie wynikającym ze statutu, WZC jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.

 

 

§ 19

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) Uchwalanie Statutu i jego zmian.

b) Uchwalanie programu i wytycznych działalności klubu.

c) Wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.

d) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz OKSW oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

f) Podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących działalności OKSW wniesionych pod obrady przez władze OKSW, bądź jego członków zwyczajnych.

g) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członkowskich.

h) Nadawanie godności członka honorowego.

i) Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania OKSW i jego majątku.

j. Podejmowanie decyzji w sprawie wynagradzania członków zarządu w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 20

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad WZC wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad.

 

2. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, które nie są członkami OKSW, zaproszone przez Zarząd, za wiedzą i akceptacją Komisji Rewizyjnej.

 

§ 21

 

1. Zarząd jest organem władzy OKSW działającym w okresie pomiędzy obradami Walnych Zebrań Członków.

 

2. Zarząd składa się z 3-5 członków zwyczajnych wybieranych przez WZC, przy czym większość w Zarządzie muszą stanowić osoby pełnoletnie.

 

3. Członkowie organu zarządzającego (Zarządu)  oraz kandydaci na członków Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Członkowie Zarządu pełniący wymienione funkcje:

a) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

6. Zarząd może w czasie trwania kadencji dokooptować stosowną uchwałą do swego składu nowego członka na miejsce zwolnione, spośród kolejnych kandydatów nie wybranych do Zarządu na ostatnim WZC. Wybrany kandydat jest członkiem zarządu do końca kadencji.

 

7. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wybrana spośród pozostałych członków Zarządu i pełni tę funkcję do końca kadencji.

 

§ 22

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) Reprezentowanie OKSW na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.

b) Kierowanie działalnością OKSW, realizowanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków.

c) Uchwalanie rocznych planów pracy, w szczególności w zakresie działalności sportowej, wychowawczej oraz sposobów jej finansowania.

d) Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych oraz uchwalanie regulaminu pracy zarządu.

e) Zarządzanie majątkiem OKSW.

f) Podejmowanie uchwał w zakresie zrzeszania się z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi.

g) Zwoływania Walnych Zebrań Członków.

h) Podejmowania decyzji w sprawach kadrowych, a w szczególności przyjmowania zwalniania z pracy pracowników pionu administracyjnego i szkoleniowego.

i) Przyjmowania, zawieszania, oraz wykluczania członków OKSW.

j) W zależności od potrzeb żądania informacji i wyjaśnień od trenerów lub kierowników sekcji działających w klubie we wszystkich sprawach związanych z działalnością sportową i organizacyjną klubu.

k) Nagradzania za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dokonania na rzecz rozwoju Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych.

l) Uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej oraz innych świadczeń na rzecz rozwoju OKSW.

ł) Wnioskowanie do WZC o nadanie tytułu Członka Honorowego OKSW.

m) Nakładanie kar.

n) Akceptacja regulaminów wewnętrznych i innych postanowień wewnątrz każdej z sekcji.

 

§ 23

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał w sezonie zimowym (pomiędzy X-III) oraz w sezonie letnim (pomiędzy IV-IX) raz w miesiącu.

 

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, w celu ukonstytuowania się powinno odbyć się w ciągu 7 dni po jego wyborze.

 

3. Szczegółowy zakres działania, podział pracy, organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

 

§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna (KR)  jest organem kontrolnym OKSW.

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie Członków.

 

3. Komisja ze swego składu wybiera Przewodniczącego.

 

4. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji, może dokooptować do swojego składu nowego członka na miejsce zwolnione, spośród kolejnych kandydatów nie wybranych do Komisji Rewizyjnej na ostatnim WZC.

 

5. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem pracy Komisji Rewizyjnej.

 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 

7. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 25

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności OKSW,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli oraz żądania złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień,

c) składanie sprawozdań na WZC oraz stawianie wniosku o udzielenie

absolutorium dla Zarządu.

d) kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,

e) zwoływanie WZC w przypadkach jak w pargrafie 20 w pkt3.

 

2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

3. Komisja Rewizyjna może w czasie trwania kadencji dokooptować stosowną uchwałą do swego składu nowego członka na miejsce zwolnione, spośród kolejnych kandydatów nie wybranych do KR  na ostatnim WZC. Wybrany kandydat jest członkiem zarządu do końca kadencji.

 

4. W razie ustąpienia Przewodniczącego KR w czasie trwania kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wybrana spośród pozostałych członków KR i pełni tę funkcję do końca kadencji.

 

§ 26

 

1. W celu umożliwienia członkom OKSW uprawiania różnych aktywności klub prowadzi swoją działalność w poszczególnych sekcjach w oparciu o Statut z zachowaniem priorytetu dla kajakarstwa.

2.Działalność każdej z Sekcji prowadzona jest na podstawie i w oparciu o niniejszy Statut, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, 3 osobowej Rady Członków Sekcji oraz wewnętrznych regulaminów.

3. Kierownictwo nad każdą z sekcji sprawuje 3 osobowa Rada Członków Sekcji wybranych spośród członków danej sekcji i reprezentowana jest przez wybranego spośród Rady Kierownika sekcji.

4. Prawa i obowiązki Rady Członków Sekcji określa regulamin wewnętrzny sekcji ustalony przez jej członków i zaakceptowany przez Zarząd Klubu.

5. Zebrania Członków Sekcji zwołuje Kierownik Sekcji według potrzeb.

6. Nadzwyczajne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane:

a. na wniosek Zarządu OKSW

b. na wniosek złożony do Zarządu OKSW 2/3 członków sekcji i odbywa się zgodnie z założeniami niniejszego Statutu.

7. Każda z sekcji ma prawo prowadzić własną wewnętrzną politykę finansową i posiadać oddzielne subkonto pod warunkiem zaakceptowania takiej decyzji przez Zarząd OKSW.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek

 

§ 27

 

1. Majątkiem OKSW są nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne prawa.

 

2. OKSW czerpie fundusze na swoją działalność z:

a) składek członkowskich i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd,

b) sponsoringu z przeznaczeniem na cele statutowe z tytułu organizacji imprez integracyjnych na rzecz sponsora,

c) dotacji,

d) zapisów i darowizn,

e) środków uzyskanych z ofiarności publicznej,

f) z przychodów z działalności odpłatnej.

 

3. Do reprezentowania OKSW oraz dla ważności czynności prawnych w zakresie rozporządzania majątkiem, nabywania składników majątkowych i ich zbywania wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 28

 

1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2\3 głosów przy obecności 50%+1 członków uprawnionych do głosowania w 1 terminie albo po 30 min w 2 terminie bez względu na liczbę członków.

2. Rozwiązanie Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych, może nastąpić wyłącznie na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2\3 głosów członków przy obecności 50%+1 w pierwszym głosowaniu członków uprawnionych do głosowania lub zwykłą większością głosów w drugim głosowaniu po 0,5 godz. przerwy.

 

§29

 

1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu OKSW Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację OKSW z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

2. Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na OKSW zostaje przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
You are here: Start